ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

การ Unpivot Data เพื่อใช้งานวิเคราะห์ข้อมูล

 

https://data.go.th/uploads/page_images/2020-09-10-032301.509043functionunpivotv2.pdf