ขนาดตัวอักษร |    
พบ 7,795 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับตรวจสถานที่เกิดเหตุ (ส่วนภูมิภาค) แบ่งตามประเภทการบริการ จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2565  
url
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ประชาชน เรื่องกระดูกผูกเรื่องราว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2565  
pdf
การดําเนินการตามตัวชี้วัดนโยบายกระทรวงยุติธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2565  
pdf
การดําเนินการตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2565  
pdf
ขอบมูลขอบเขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปาของ กปภ. ทั้งหมด 234 กปภ.สาขา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2565  
shp
กรอบคุณธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2565  
pdf
pwa_office 2 views
พิกัดที่ตั้ง กปภ.สาขา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2565  
json
กฎบัตรการตรวจสอบภายในของ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2565  
pdf
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ประกอบด้วยข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน , แผนการตรวจสอบ , นโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2565  
pdf
ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับบริการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2565  
url
ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับบริการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็ทรอนิกส์ จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2565  
url
ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับบริการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ แบ่งตามประเภทการบริการ จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2565  
url
ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับบริการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ แบ่งตามประเภทการบริการ จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2565  
url
ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับบริการตรวจพิสูจน์เคมี แบ่งตามประเภทการบริการ จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2565  
url
ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับบริการตรวจพิสูจน์เคมี แบ่งตามประเภทการบริการ จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2565  
url
ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับบริการตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร แบ่งตามประเภทการบริการ จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2565  
url
ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับบริการตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร แบ่งตามประเภทการบริการ จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2565  
url
ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับบริการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ แบ่งตามประเภทการบริการ จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2565  
url
ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับบริการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ แบ่งตามประเภทการบริการ จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2565  
url
ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับบริการนิติพยาธิ แบ่งตามประเภทการบริการ จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 กันยายน 2565  
url