ขนาดตัวอักษร |    
พบ 5,840 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รูปแปลงที่ดิน จังหวัดระยอง เพื่อการกำหนดแผนงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 มกราคม 2565  
shp
รูปแปลงที่ดิน จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อการกำหนดแผนงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 มกราคม 2565  
shp
รูปแปลงที่ดิน จังหวัดชลบุรี เพื่อการกำหนดแผนงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 มกราคม 2565  
shp
วารสารความมั่นคง เป็นวารสารที่รวบรวมบทความวิจัยหรือบทความวิชาการทั่วไปด้านความมั่นคงจากบุคลากรของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง นักวิชาการภายนอก...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
xls csv xlsx
ข้อมูลระเบียบเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
pdf
ข้อมูลประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ประกอบด้วย เลขประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกุล วุฒิการศึกษา ของการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 รายจังหวัดที่เป็นศูนย์สอบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
pdf
ข้อมูลผู้สมัครสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 เป็นข้อมูลที่ผู้สมัครสอบให้ไว้กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
csv
ข้อมูลการประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ประกอบด้วย วุฒิการศึกษา วันสอบ เวลาสอบ วิชาที่สอบ ศูนย์สอบ เลขประจำตัวสอบ ของการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
pdf
ข้อมูลจำนวนผู้เข้าสอบ ขาดสอบ ยุติการสอบ แต่ละสนามสอบในแต่ละศูนย์สอบ ของการสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
xls
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ทำการประกาศผลผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 ภายหลังกระบวนการสอบเสร็จสิ้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
csv
สถานการณ์น้ำแม่น้ำสายหลัก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
png
ประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
pdf
สถานการณ์น้ำเค็ม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
jpeg
Infographic
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
jpeg
สถานการณ์แหล่งน้ำทั่วประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
jpeg
สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
png
แผนที่ปริมาณฝนสะสม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
png
รายงานการวิเคราะห์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
pdf
ข้อมูลสถิติการยื่นขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยในแต่ละปีโดยแบ่งประเภทตามกลุ่มชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่ขึ้นทะเบียน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
xlsx
ข้อมูลสถิติการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรของไทยในแต่ละปีแบ่งตามประเภทเจ้าของ และประเภทสิทธิบัตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 มกราคม 2565  
xlsx