ขนาดตัวอักษร |    
สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID - 19 (THAI STOP COVID PLUS)
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมอนามัย
facebook   twiter
  1. “สถานประกอบกิจการ” หมายถึง สถานประกอบกิจการ หรือสถานที่สาธารณะ ซึ่งประชาชนใช้บริการในชีวิตประจำวัน หรือสถานที่ที่มีการรวมกันของกลุ่มคน และมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้แก่ 1.1 ตลาด 1.2 ร้านอาหาร 1.3 สถานศึกษา 1.4 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 1.5 โรงงาน 1.6 โรงแรม 1.7 ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี 1.8 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ 1.9 ฟิตเนส เซ็นเตอร์
  2. “มาตรการ” หมายถึง คำแนะนำ แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข แนวปฏิบัติด้านส่งเสริมสุขภาพ แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มาตรการหรือมาตรฐานความปลอดภัยในการป้องกันโรค COVID-19 สำหรับกิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการ ตามที่กรมอนามัยกำหนด ซึ่งใช้ระบบ THAI STOP COVID PLUS เป็นเครื่องมือกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ
Data source cannot be displayed.
สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID - 19 (THAI STOP COVID PLUS)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 7e13ce95-070c-4db3-9554-491c18c91545
คำสำคัญ การป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับกิจกรรม การป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับกิจการ การป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับสถานประกอบการ กิจกรรม กิจการ มาตรการหรือมาตรฐานความปลอดภัยในการป้องกันโรคโควิด 19 สถานประกอบการ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 25 กรกฎาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
อีเมลผู้ติดต่อ env.anamai@gmail.com
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ/กิจการให้ปลอดภัยและมีความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัย
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ครึ่งปี
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา Platform Thai Stop COVID Plus
รูปแบบการเก็บข้อมูล JSON
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/tsc?year=2022
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-01-13
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2022-02-22
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) แห่ง
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ร้อย
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) -
สถิติทางการ ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ระชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการพัฒนาตำบล ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในปี 2564 จำนวน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 กันยายน 2565  
xlsx
องค์กรที่เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมและ ประกาศเจตนารมณ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 สิงหาคม 2565  
json xls
องค์กรภาคีเครือข่ายที่ทำกิจกรรม เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 สิงหาคม 2565  
json xls