ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

การนำขอบเขตของ 22 ลุ่มน้ำ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564 แสดงเป็นแผนที่โดยมีข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ำแต่ละชั้น ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ โดยเป็นข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในรูปแบบ Shape file ที่นำเส้นชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่กำหนดตามแผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี และแผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรีในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
โดยแผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำในรูปแบบ shape file มีเงื่อนไขการนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ “ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ ตามช่วงเวลาที่มีการพัฒนาฐานข้อมูลนั้น โดยไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) และข้อมูลคุณลักษณะ (Attribure Data) ของชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ และในกรณีนำไปใช้เพื่ออ้างอิงทางกฎหมาย การอนุมัติ การอนุญาต หรือลิดรอนสิทธิของประชาชนในการใช้ประโยชน์พื้นที่ ต้องนำมาให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบกับแผนที่ภูมิประเทศที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เป็นรายพื้นที่ หรือรายโครงการไป”

Data source cannot be displayed.
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ebcd7db4-28a8-444e-8075-83b36617a42c
คำสำคัญ 22 ลุ่มน้ำ การกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 5 ตุลาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 22 กุมภาพันธ์ 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน/กลุ่มงานบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
อีเมลผู้ติดต่อ watershedclass@onep.go.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อการให้บริการประชาชน และเป็นพันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
22 ลุ่มน้ำ
แหล่งที่มา รวบรวมจากข้อมูลแผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำของประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • Image
  • HTML
  • Shapefile
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.onep.go.th/watershed_class_map/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-10-03
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลขอบเขตลุ่มน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
rar pdf xlsx
ข้อมูลชุมชนบนพื้นที่สูง 20 จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ฐานของชุมชนก่อนเข้าไปดำเนินงานวิจัยและพัฒนา ตามลักษณะการกระจายของกลุ่มบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xls csv doc
ข้อมูลพื้นที่ต้นน้ำลำธารใน 25 ลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย และชื่อสถิติทางการ คือ จำนวนและพื้นที่ต้นน้ำลำธาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 สิงหาคม 2566  
xlsx