ขนาดตัวอักษร |    
เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน
คะแนนความนิยม
องค์กร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

การศึกษาวัตถุทางวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่มุ่งไปที่ตัววัตถุ คุณลักษณะของวัตถุ และวัสดุที่ประกอบเป็นตัววัตถุขึ้นมา รวมถึงบางแง่มุมของวัตถุเหล่านี้ทำให้เข้าใจสังคม วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ทางสังคม การศึกษาวัตถุทางวัฒนธรรมจึงเป็นสาขาวิชาเชิงสหวิทยาการ ที่บอกเล่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งของที่ใช้ อาทิ การสร้าง ประวัติความเป็นมา การสงวนรักษา และการตีความวัตถุ อันสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ประดิษฐ์คิดค้นวัตถุทางวัฒนธรรมเหล่านี้ขึ้นมา อีกทั้งสะท้อนลักษณะการดำรงชีวิตของคนในชุมชนนั้น ๆ

      ด้วยเหตุนี้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จึงได้จัดทำฐานข้อมูลเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อรวบรวมข้อมูลวัตถุทางวัฒนธรรมประเภทเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านของประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งศึกษาสังคมและวัฒนธรรมผ่านเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านที่อยู่รอบตัว ทั้งที่สูญหายไปแล้วและยังคงมีใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านสังคม-วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
      เครื่องมือเครื่องใช้ที่เก็บรวบรวมในฐานข้อมูลนี้ เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจำแนกหมวดหมู่ของเครื่องใช้ต่าง ๆ ตามหน้าที่การใช้งาน ยึดหลักการแบ่งหมวดหมู่ตามอรรถาภิธานศัพท์ของ American Folklore Society Ethnographic Thesaurus
Data source cannot be displayed.
เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 21a00c66-8149-4817-8376-d1feaa93de06
วันที่สร้างชุดข้อมูล 29 เมษายน 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
ป้ายกำกับ พื้นบ้าน วัฒนธรรม วัตถุ เครื่องมือ เครื่องใช้
ชื่อผู้ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ
อีเมลผู้ติดต่อ webmaster@sac.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 เมษายน 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ศิลปวัฒนธรรมถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของประชาชาติในอาเซียน วัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในภูมิภาคนี้ในขั้นเริ่มต้นมีพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่ร่วมกัน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 เมษายน 2564  
csv json
วรรณคดีไทย เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนสมัยรัตนโกสินทร์ โดยมีวรรณคดีมากมายหลายร้อยเรื่อง ทั้งที่เป็นวรรณกรรมลายลักษณ์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 เมษายน 2564  
csv json
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ตระหนักและให้ความสำคัญจึงจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งวดที่ ๒)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 เมษายน 2564  
api