ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 363 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลรายชื่อบุคลากรของผู้ทดสอบและตรวจสอบสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
.xlxs
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเบนซินออกเทน 91 ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
xls
แสดงข้อมูลน้ำมันหล่อลื่นที่ยังไม่หมดอายุจนถึงวันที่รายงาน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้ค้า ขื่อน้ำมันหล่อลื่น มาตรฐาน ชั้นคุณภาพต่างๆ ความหนืด เลขทะเบียน ธพ และวันที่ผลิตภัณฑ์ใช้ได้ถึง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
xlsx .xls xls
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 1 ชนิดที่มีกำมะถันน้อยกว่า 0.5% ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
xls
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด แก๊สโซฮอล์ 95 (ชนิดพิเศษ) ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
xls
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด บิวเทน ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ สาขาอุตสาหกรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
xls
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ สาขาอุตสาหกรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
xls
ข้อมูลดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูล การได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 โดยแสดงเลขที่ใบอนุญาต,ชื่อผู้ค้าน้ำมัน, ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
xls
ข้อมูลเลขที่ใบอนุญาตถังขนส่งก๊าซธรรมชาติอัดและถังขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว ณ เดือนมิถุนายน 2566 ที่ประกอบไปด้วย เลขที่ใบอนุญาต วันที่ออกใบอนุญาต และวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
.xlsx csv pdf
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
xls
ปริมาณการจำหน่ายก๊าซแอลพีจี แยกรายสาขา ประกอบด้วย ครัวเรือน อุตสาหกรรม สถานีบริการ และปิโตรเคมี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
xls
แสดงข้อมูลเลขที่ใบทะเบียน,ชื่อผู้ค้าน้ำมัน, ที่ตั้งสถานีบริการน้ำมัน, วันที่ประสงค์แจ้งเลิกประกอบกิจการ รายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
xls
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด ก๊าซแอลพีจี ม.10 ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ สาขาอุตสาหกรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
xls
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด โปรเพน ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ สาขาอุตสาหกรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
xls
ข้อมูลเลขที่ใบอนุญาตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อประจำเดือน มกราคม 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
xls
รายละเอียดข้อมูลของผู้ค้าน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับความเห็นชอบการจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (B100)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
xlsx
รายละเอียดข้อมูลของผู้ค้าน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนการเติมสารเติมแต่งในน้ำมันเชื้อเพลิง โดยข้อมูลจะประกอบด้วยรายชื่อผู้ค้าน้ำมันและรายละเอียดสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
.xlsx xlsx
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด แก๊สโซฮอล์ 91 ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ สาขาอุตสาหกรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
xls
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด แก๊สโซฮอล์ อี85 ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ สาขาอุตสาหกรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
xls
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (ชนิดพิเศษ) ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
xls csv