ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
คำสำคัญ
พบ 382 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ปริมาณการนําเข้า ก๊าซธรรมชาติ (NG) โดยข้อมูลผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx
บุคลากรของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมันตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
.xlsx xls
ข้อมูลผู้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย ข้อมูลสถานที่ตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติและข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประกอบกิจการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเบนซินออกเทน 91 ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls csv
บุคลากรของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบ และการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๐
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
.xlsx xls
ปริมาณการใช้ก๊าซโปรเพน รายปี รายสาขาธุรกิจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
url csv
สถิติการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันหล่อลื่น ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และไบโอมีเทน ของกลุ่มตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
แสดงข้อมูลน้ำมันหล่อลื่นที่ยังไม่หมดอายุจนถึงวันที่รายงาน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้ค้า ขื่อน้ำมันหล่อลื่น มาตรฐาน ชั้นคุณภาพต่างๆ ความหนืด เลขทะเบียน ธพ และวันที่ผลิตภัณฑ์ใช้ได้ถึง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx .xls xls
ข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ กิจการควบคุมประเภทที่ 3
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv
บุคลากรของผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดบริเวณอันตราย อุปกรณ์ไฟฟ้า มาตรฐานขั้นต่ำระบบไฟฟ้า...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
.xlsx xlsx
มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
url csv
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 1 ชนิดที่มีกำมะถันน้อยกว่า 0.5% ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls csv
บัญชีแสดงผู้ฝึกอบรมที่ขาดต่ออายุไปแล้ว และยังไม่ได้ยื่นขอใบรับรองใหม่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด แก๊สโซฮอล์ 95 (ชนิดพิเศษ) ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls csv
-
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls csv
ปริมาณการนำเข้าโปรเพน รายเดือน รายปี รายประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
url csv
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด บิวเทน ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ สาขาอุตสาหกรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls csv
ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตา ชนิดที่ 1 ทั้ง 77 จังหวัด แยกตามข้อมูลผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
ปริมาณการนำเข้าบิวเทน รายเดือน รายปี รายประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
url csv
มูลค่าการส่งออกน้ำมันสําเร็จรูป โดยข้อมูลผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx