ขนาดตัวอักษร |    
พบ 284 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ระบบฐานข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx api
ชุดข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นที่ชลประทานทั้งประเทศ , ข้อมูลที่ตั้งโครงการชลประทานทั้งประเทศ ข้อมูลพื้นที่โครงการชลประทาน และขอบเขตสำนักงานชลประทาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx api
ระบบฐานข้อมูลผังการระบายน้ำตามประตูระบายที่สำคัญ โดยแสดงเป็นแผนผัง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx api
ข้อมูลปริมาณการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ชลประทาน จำแนกรายชนิด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
api xlsx
ระบบฐานข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดกลางกรมชลประทาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
api xlsx
การแจ้งเวียนมาตรการด้านมาตรการสุขอนามัย สุขอนามัยพืช และมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization:WTO)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
api
ข้อมูลแจ้งเตือนความปลอดภัยสินค้าเกษตร Early Warning เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์สินค้าเกษตรและอาหาร การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบมาตรการของประเทศคู่ค้า...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
api
ชุดข้อมูลผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ได้รับการใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามมาตรา ๓๓
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
api
ฐานข้อมูลร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย (Q Restaurant) เป็นการเผยแพร่ข้อมูลร้านอาหารที่ใช้สินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ความปลอดภัย และมีข้อมูลตามสอบแหล่งที่มา เป็นวัตถุดิบ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
api
ข้อมูลหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ ที่ได้รับการรับรองระบบงานจากมกอช.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
api
มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมมาตรฐานสินค้าเกษตรที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
api
ชุดข้อมูลเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่ใช้งานระบบการตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งที่มาของสินค้าเกษตร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
api
ไม่มี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 มิถุนายน 2565  
xls api
ข้อมูลพื้นที่ชลประทาน (irrigation area) เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) หมายถึง พื้นที่เพาะปลูกที่สามารถส่งน้ำไปถึงได้ในเขตโครงการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
api
พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวงจากการบันทึกผลการปฏิบัติการฝนหลวงของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
api docx
ภาพเรดาร์ตรวจอากาศที่ได้จากการตรวจวัดจากสถานีเรดาร์ฝนหลวงทุกๆ 6 นาที
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
api docx
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจและรายจ่าย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 มิถุนายน 2565  
xlsx pdf csv api rss rdf
เปรียบเทียบมูลค่าการนำเข้าปีปัจจุบันกับปีที่แล้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 มิถุนายน 2565  
xlsx pdf csv api rss rdf
รัฐวิสาหกิจที่มีสินทรัพย์รวมสูงสุด 10 อันดับ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 มิถุนายน 2565  
xlsx pdf csv api rss rdf
รัฐวิสาหกิจที่มีหนี้สินรวมสูงสุด 10 อันดับ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 มิถุนายน 2565  
xlsx pdf csv api rss rdf