ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
คำสำคัญ
พบ 2,544 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง HA และ A-HA (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 เมษายน 2567  
pdf csv
สรุปรายงานสถิติสถานะการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 เมษายน 2567  
pdf
โดยที่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติประกาศกำหนดลักษณะ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 เมษายน 2567  
pdf
การกำหนดหลักเกณฑ์ ลักษณะหน่วยงานที่มีภารกิจหรือให้บริการเป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และการมอบหมายการควบคุมและกำกับดูแล พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 เมษายน 2567  
pdf
เพื่อจัดให้มีประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อันเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำในการดำเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงาน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 เมษายน 2567  
pdf
โดยที่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้มี การจัดตั้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงาน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 เมษายน 2567  
pdf
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมNCSA Cyber Hygeine Cetificates 2022...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 เมษายน 2567  
pdf
การกำหนดระดับความรู้ความชำนาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 เมษายน 2567  
pdf
ข้อมูลรายชื่อและจำนวนพื้นที่อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf xls csv
“เสือโคร่ง” หรือเสือลายพาดกลอน รูปร่างสง่างาม ใหญ่โตกำยำ แข็งแกร่งน่าเกรงขาม เป็นตัวแทนของเสือทั้งมวล เสือโคร่งได้รับการยกย่องให้เป็น “เจ้าป่า”...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2559 และประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf
ข้อมูลสถิติผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
xls pdf csv
แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการการตรวจสอบ พิสูจน์ การถือครองหนังสือแสดงสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf
ผังไหลแสดงขั้นตอนการรับแจ้งเหตุของศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 และการดำเนินการรับเรื่องที่รับแจ้งแล้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf
เล่มรายงานลักษณะสำคัญองค์การ และทิศทางองค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของกิจกรรมครูป่าไม้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf
ข้อมูลสถิติผลการประเมินร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางองค์การ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
csv pdf
ข้อมูลขอบเขตลุ่มน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
rar pdf xlsx
คู่มือสำหรับการจัดการเรียนการสอนและแบบฝึกหัดสำหรับผู้เรียนที่ใช้ในกิจกรรมครูป่าไม้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf
ข้อมูลรายชื่อและจำนวนพื้นที่วนอุทยานในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf xls csv