ขนาดตัวอักษร |    
พบ 935 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
แสดงอินโฟกราฟิกพยากรณ์อากาศประจำวัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx url
แผนที่ลมชั้นบนบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx url
ข้อมูลการตรวจอากาศกษตรราย 3 ชั่วโมง (01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 น.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx url
ข้อมูลการตรวจอากาศทะเลราย 3 ชั่วโมง วันละ 5 เวลา (07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 น.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx url
สินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ คือ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย เงาะ และลิ้นจี่ (รายปี รายจังหวัด ย้อนหลัง)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx url
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินรายเดือนของท่าอากาศยานที่จัดทำขึ้นตามข้อแนะนำของ ICAO (Annex3) และ WMO (WMO No. 49 Vol 2) โดยใช้ข้อมูลจากรายงานการตรวจอากาศการบิน Metar และ Speci
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx url
ข้อมูลการใช้ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx pdf csv url
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของข้าวนาปี ตั้งแต่ปี 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
json xlsx url
การพยากรณ์อากาศประจำวันของประเทศไทยและพยากรณ์อากาศรายภาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx url
หมู่บ้านที่มีการติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและ/หรือระดับน้ำที่ใช้ในการแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
url rar jpeg xls
ข้อมูลสรุปผลการตรวจอุตุนิยมวิทยาอุทกรายวัน ที่ได้จากผลการตรวจอุตุนิยมวิทยาอุทกราย 3 ชั่วโมงทั้ง 8 เวลา (01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 น.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx url
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงอุทกภัย จากผลการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์น้ำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
url rar csv pdf
การพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลองบรรยากาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx url
แผนที่แสดงเส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อนบริเวณประเทศไทยและทะเลจีนใต้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx url
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยแล้งจากผลการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์น้ำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
url rar csv
แจ้งเตือนสภาวะอากาศรุนแรง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx url
ข้อมูลพยากรณ์อากาศราย 7 วัน ที่คาดว่าจะมีผลกระทบกับการเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx url
ผลการแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่มรายหมู่บ้าน/จังหวัด โดยแบ่งออก เป็น 3 ระดับ 1 เฝ้าระวัง (เขียว) 2 เตรียมพร้อม (เหลือง) 3 อพยพ (แดง)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
url xls
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงที่จัดเก็บไว้เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร นักวิจัย และประชาชนที่สนใจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
url csv xls
ข้อมูลการผลิตประกอบด้วย เนื้อที่เพาะปลูก (เนื้อที่ยืนต้น) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (เนื้อที่ให้ผล) และผลผลิต ของสินค้าเกษตรที่สำคัญ รวมทั้งประเทศ รายภาคและรายจังหวัด รายการสินค้า...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2565  
xlsx url pdf