ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
คำสำคัญ
พบ 1,179 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลมูลค่าการนำเข้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 เมษายน 2567  
csv xlsx url
ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 เมษายน 2567  
xlsx csv url
รายงานภัยคุกคามทางไซเบอร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 เมษายน 2567  
url xlsx csv
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช แยกตามปีงบประมาณ ประเภทเรื่องร้องเรียน และหน่วยงานที่ดำเนินการ หรือดูในภาพรวมทั้งหมด ตั้งแต่ปีงบประมาณ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
csv url xlsx
ข้อมูลการใช้จ่ายเงินรายได้ฯ รวบรวมจากรายงานเงินรายได้อุทยานแห่งชาติฝากคลัง และรายงานการเร่งรัดติดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
url
ข้อมูลแสดงตำแหน่ง HotSpot รายวันได้จากการการตรวจจับความร้อนจากระบบ MODIS จากดาวเทียม Suomi NPP - VIIRS
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
url
ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเอกสารรายปีที่รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
url
ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น เพื่อดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในด้านการอนุรักษ์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
xlsx shp url csv
ตารางแสดงการเปิด-ปิดอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน สำหรับประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวเพื่อทราบ เนื่องจากในแต่ละอุทยานแห่งชาติจะมีเงื่อนไขการปิดแหล่งท่องเที่ยว...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
url
รายชื่ออุทยานแห่งชาติในประเทศไทย ณ ปี 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
url
ข้อมูลสถิติเงินอุทยานแห่งชาติ รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf url
โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ จัดทำขึ้นเพื่อ (1) เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ เช่น จำนวน ประเภทธุรกิจ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf url
Dashbaord ข้อมูลผลการคัดกรองสุขภาพจิตคนไทย เขตสุขภาพที่ 7 (ร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์) ด้วย Web Application Mental Health Check-in https://checkin.dmh.go.th/
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
url
ข้อมูลระบุพิกัดพันธุ์ไม้ย้อมสีที่อยู่ในศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ย้อมสี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
url csv
รายชื่อพันธุ์ไม้ย้อมสี ในโครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ย้อมสี ที่ศูนย์หม่อนไหมฯ จำนวน 19 แห่ง รับผิดชอบ ได้แก่ ศมม.แพร่ น่าน ตาก เชียงใหม่ เลย หนองคาย สกลนคร ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
url csv
จำนวนเกษตรกรด้านหม่อนไหม แยกตามจังหวัด อำเภอ และตำบล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
url json csv
ข้อมูลรายชื่อพันธุ์ไม้ย้อมสีที่ศูนย์หม่อนไหมฯ ดำเนินการอนุรักษ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
url csv
ตารางเวลาในการออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT Central ภาคกลางและภาคตะวันออก รวม 25 จังหวัด ผลิตรายการร่วมกันระหว่าง NBT จันทบุรี และ NBT กาญจนบุรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json url pdf
ผังรายการประจำปีออกอากาศทาง NBT2HD
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json url pdf
จำนวนเด็กและเยาวชนในการควบคุมตัวในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
url