ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 135 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
เอกสารแสดงชุดข้อมูลทรัพยากรพื้นฐานด้านสุขภาพจิตของเขตสุขภาพที่ 13 เช่น รายชื่อสถานพยาบาล, จำนวนจิตเเพทย์, นักจิตวิทยา, พยาบาลจิตเวช เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv
เอกสารแสดงข้อมูลของพื้นที่ ที่เข้าร่วมบูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบปฐมภูมิ กับกลุ่มวัยต่างๆ ของเขตสุขภาพที่ 13
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv
คู่มือแนวทางการเสนอเมืองเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก เป็นการถอดบทเรียนในส่วนของขั้นตอนการเสนอกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
เอกสารแสดงรายชื่อหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ การส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม Preschool...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv
เอกสารแสดงรายชื่อสื่อเทคโนโลยีสุขภาพจิต ที่มีบริการจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 สำหรับวัยสูงอายุ รวมถึงอสส. ญาติ หรือผู้ดูแล ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv
เอกสารแสดงรายชื่อโรงเรียนที่ใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน School Health Hero ของเขตสุขภาพที่ 13 โดยแบ่งตามปีการศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv
เอกสารแสดงรายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินงาน ตามหลักสูตรสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ ของเขตสุขภาพที่ 13 โดยจำแนกตามรายเขต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv
เอกสารแสดงรายชื่อหน่วยงานและจำนวนบุคลกรที่เข้ารับการอบรม แนวทางการดูแลจิตใจในสถานการณ์วิกฤตและการป้องกันการฆ่าตัวตาย (MCATT & Sucide) เขตสุขภาพที่ 13
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv
เอกสารแสดงจำนวนผู้มาใช้บริการเครื่องมือตรวจวัคความสมดุลร่างกาย Biofeedback ของเขตสุขภาพที่ 13 ที่บริการโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv
-ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใช้อีกชุดที่มีการดึงข้อมูลอัตโนมัติ- พรรณไม้น้ำหรือพืชน้ำ เป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจที่จะนำข้อมูลไปใช้ เป็นข้อมูลประมาณ 100 ชนิดที่ได้นำปลูกในตู้ปลา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 กุมภาพันธ์ 2567  
csv json
-ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใช้อีกชุดที่มีการดึงข้อมูลอัตโนมัติ- ข้อมูลปลาสวยงามจากห้องสมุดปลาสวยงาม เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณปลาสวยงาม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 กุมภาพันธ์ 2567  
csv json
ข้อมูลที่มาจากการรวบรวมปัญหาและความต้องการในการพัฒนา จากองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ข้อมูลปัญหาและความต้องการขององค์กรเกษตรกร ในการแก้ปัญหา 8...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 มกราคม 2567  
csv
รายชื่อเครื่อข่ายศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) และชุมชนในการลงทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฆ่าตัวตายในพื้นที่ เขตกรุงเทพมหานคร ในแต่ละปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
pdf
รายละเอียดใบอนุญาตสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2566  
xls
ข้อมูล โรงเรียนในสังกัดกทม. เขตทวีวัฒนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 ตุลาคม 2566  
csv xlsx
ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 ตุลาคม 2566  
csv rdf
ข้อมูลการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศของผู้แทนกรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
csv
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางแค
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
xlsx
ที่ตั้งจุดเสี่ยงภัยสะพานลอยคนเดินข้ามและป้ายรถโดยสารประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเรื่องการดูแลความปลอดภัยให้กับคนกรุงเทพ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
shp xml json pdf
ข้อมูลการเกิดอัคคีภัยในกรุงเทพมหานคร จำแนกรายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv docx