ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
คำสำคัญ
พบ 100 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ปีการศึกษาเฉลี่ยของผู้มีงานทำ จำแนกตามภาคและเพศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv json
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. อัตราการรู้หนังสือของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี 2. อัตราการรู้หนังสือของผู้ชายอายุ 15-49 ปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json csv
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv
สรุปจำนวนคดีอาญาในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คดีอาญาสะสมจำแนกตามเพศ คดีอาญาสะสมจำแนกตามผลคดี คดีอาญาสะสมจำแนกตามอายุขณะกระทำผิด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv
จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ (ป.1 - ม.3)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls
ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย MEAN YEARS OF SCHOOLING เป็นจำนวนปีที่ได้รับการศึกษาโดยเฉลี่ยของประชากรไทย กลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไปและกลุ่มอายุตั้งแต่ 15 - 39 ปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ประกอบไปด้วยประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานย่อย ที่ประกาศใช้ในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ทุกแห่ง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ประกอบไปด้วยประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานย่อย ที่ประกาศใช้ในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ทุกแห่ง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนให้เปลี่ยนแปลงไป งานศึกษาวิจัยนี้จึงมุ่งสำรวจรูปแบบการใช้ชีวิตของประชากรเมือง (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
จำนวนผู้ใช้บริการบนระบบ Citizen Portal โดยจะประกอบด้วยข้อมูลจำนวน MiniApps จำนวนบริการบนระบบ จำนวนผู้ใช้งานสะสม จำนวนดาวน์โหลดสะสม และจำนวนธุรกรรมสะสม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx
ชุดข้อมูลงานบริการตามแผนแม่บทเพื่อการขับเคลื่อนพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี หรืองานบริการอื่น ๆ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. พัฒนาร่วมกับหน่วยงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx
จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
xls
จำนวนครูและนักเรียน จังหวัดชลบุรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
xlsx csv
ข้อมูลกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ที่ วช. กำหนดเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมและประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยแลนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567ด้านสังคมและความมั่นคง ได้แก่...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
csv pdf
รายงานสถิติจำนวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ระหว่างศึกษาจำแนกตาม 1) ระดับที่อนุมัติให้ศึกษาและระดับที่กำลังศึกษา 2) แหล่งทุนและประเทศที่กำลังศึกษา และ 3) กลุ่มวิชาที่กำลังศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
csv
มาตรฐานการจัดจำแนกการศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดจำแนกข้อมูลด้านการศึกษา ทั้งระดับการศึกษาและสาขาวิชา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
pdf xlsx
ข้อมูลผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
xlsx csv
จำนวนเด็กจบการศึกษาภาคบังคับ ( ม.3) และไม่ได้เรียนต่อ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
xls
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการศึกษา การกำหนดนโยบาย การวางแผน และการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนการควบคุม ติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการต่างๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
url xlsx csv
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการศึกษา การกำหนดนโยบาย การวางแผน และการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนการควบคุม ติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการต่างๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
url csv