ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
คำสำคัญ
พบ 79 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่จะให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv json
การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่จะให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv json
การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่จะให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
จากภาวการณ์ของประเทศที่เผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่จะให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv json
การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่จะให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv json
การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่จะให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv json
รายชื่อเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ตามโครงการส่งเสริมการผลิตผลไม้และพืชเศรษฐกิจ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดประชาสัมพันธ์ผลไม้และสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv
รายชื่อชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่มาตรฐานการท่องเที่ยว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf csv
ข้อมูลรายละเอีดยของชุมชนที่มีศักยภาพการเชื่อมตลาด โปรแกรมการท่องเที่ยวและผลการทดสอบตลาด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv
อพท. ได้ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ได้ทุ่มเทและมุ่งมั่น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
รายการแสดงข้อมูลของโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเริ่มต้น (startups) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xls
ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด (ศอม.) https://e-service.dra.go.th/religion/islam/mosque ระเบียบและหลักเกณฑ์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xls url pdf csv
การสำรวจชุมชนคุณธรรมที่มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่คนในชุมชน ภายใต้โครงการพลังบวรในมิติศาสนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 เมษายน 2567  
xls
ข้อมูลของย่านชุมชนเก่า ประกอบด้วย ชื่อชุมชน ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง และลักษณะสำคัญของย่านชุมชนเก่า โดยสามารถแสดงผลในรูปแบบของสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มีนาคม 2567  
csv shp xlsx
เอกสารชุดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
pdf
ข้อมูลรายละเอียดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะ 3-5 ปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
pdf
การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม เป็นต้นแบบ ด้วยการนำมิติทางศาสนา มิติหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมิติทางวัฒนธรรม มาสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีผลงานเชิงประจักษ์ด้านคุณธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 มีนาคม 2567  
xls url
ข้อมูลแสดงโปรแกรมการท่องเที่ยวชองชุมชน ที่ได้มีการพัฒนาและยกระดับขึ้นตามกำลังและทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
api
ข้อมูลเกียรติประวัติการได้รับรางวัล ใบรับรองการผ่านมาตรฐานต่างๆ ของชุมชน ที่ อพท. ลงไปดำเนินการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
xlsx