ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
คำสำคัญ
พบ 77 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
อายุเฉลี่ยของประชากรเมื่อเปลี่ยนสถานภาพจากโสดเป็นสมรส อายุ เฉลี่ยเมื่อแรกสมรสเป็นดัชนีที่แสดงว่าประชากรส่วนใหญ่อยู่เป็นโสดจนถึงอายุเท่าไหร่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
ความหนาแน่นประชากร เป็นการวัดปริมาณประชากรในหน่วยพื้นที่หนึ่ง ๆ โดยขึ้นอยู่กับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกนำมาสำรวจ ในที่นี้หมายถึง จำนวนประชากรต่อตารางกิโลเมตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv json
จำนวนประชากรที่พิการอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ไม่ได้ทำงาน จากข้อมูลการสำรวจความพิการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv json xlsx
จำนวนประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทย จากโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ที่จัดทำทุก 10 ปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
ความเพียงพอของรายได้ จากการประเมินตนเองของผู้สูงอายุ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv json
สัดส่วนประชากรที่มีอายุ 15-59 ปี ต่อจำนวนประชากรทั้งสิ้น จากโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดําเนินการจัดทํา สํามะโนประชากรและเคหะทุก 10 ปี...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
ประชากรพิการ หมายถึง ประชากรที่มีความลําบากหรือปัญหาสุขภาพต่อเนื่องตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และประชากรที่มีความลําบากในการดูแลตนเอง รวมทั้งประชากรที่มีลักษณะความบกพร่องทางร่างกาย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv json xlsx
ร้อยละของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล จากโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ที่จัดทำทุก 10 ปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
อัตราเจริญพันธุ์ตามช่วงอายุมารดา จากสำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากร (อัตราส่วนต่อ 1,000 คน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
ครัวเรือนที่ประกอบขึ้นด้วยบุคคลคนเดียวหรือหลายคนอาศัยอยู่ในบ้านหรือที่อยู่อาศัยเดียวกัน และจัดหาหรือใช้สิ่งอุปโภคบริโภคอันจำเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
Unmet family planning คือ ร้อยละของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ที่ปัจจุบันสมรสจดทะเบียนหรืออยู่กินกับผู้ชาย จำแนกตามความต้องการที่ยังไม่สัมฤทธิ์และสัมฤทธิ์ด้านการวางแผนครอบครัว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv json xlsx
อัตราการเพิ่มของประชากร (Growth rate) หมายถึง อัตราซึ่งประชากรเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) ในปีหนึ่งอันเป็นผลจากการเพิ่มตามธรรมชาติและการย้ายถิ่นสุทธิ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
จํานวนบุตรเกิดรอดโดยเฉลี่ยต่อสตรีในวัยเจริญพันธุ์ (อายุ 15-49 ปี) ในช่วงเวลาหนึ่ง แสดงในรูปของอัตราส่วนต่อสตรี 1,000 คน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
ครัวเรือนที่ดื่มน้ำประปา น้ำประปาผ่านการบําบัดโดยการต้ม/กรอง น้้ำบรรจุขวด/ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ น้ำฝน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
อัตราส่วนของประชากรที่อยู่ในกลุ่มอายุนอกวัยแรงงานต่อประชากรในวัยแรงงาน โดยมีข้อสมมุติว่าประชากรในกลุ่มอายุนอกวัยแรงงานที่ต้องพึ่งพิงทางเศรษฐกิจ ได้แก่ กลุ่มประชากรสูงอายุ (อายุ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv json xlsx
จำนวนประชากรพิการอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จากข้อมูลการสำรวจความพิการ ที่มีความลำบากระดับรุนแรงในการดูแลตนเอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv json xlsx
อัตราส่วนของประชากรที่อยู่ในกลุ่มอายุนอกวัยแรงงานต่อประชากรในวัยแรงงาน โดยมีข้อสมมุติว่าประชากรในกลุ่มอายุนอกวัยแรงงานที่ต้องพึ่งพิงทางเศรษฐกิจ ได้แก่ กลุ่มประชากรวัยเด็ก...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
"ร้อยละของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ที่ปัจจุบันสมรสจดทะเบียนหรืออยู่กินกับผู้ชาย ที่มีการคุมกำเนิด (หรือคู่สมรสคุมกำเนิด) 1) การสมรส หมายถึง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv json