ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
คำสำคัญ
พบ 88 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
มูลค่าผลผลิต หมายถึง รายรับของสถานประกอบการในรอบปี ซึ่งได้แก่ 1) มูลค่าขายผลผลิต 2) รายรับจากการขายสินค้าที่ซื้อมาจำหน่ายในสภาพเดิม 3)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ รายละเอียดการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลผลิต เช่น - การตรวจสอบคุ้มรวมของประชากร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
docx pptx pdf xlsx
สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ณ สถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ร่างผลผลิตเชิงสถิติ เช่น ตารางสถิติ ตารางค่าประมาณสัมประสิทธิ์การแปรผัน (cv) รวมทั้ง ค่าดัชนี ค่าแนวโน้ม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls pdf
จำนวนเนื้อที่ให้ผลผลิตจำแนกตามอำเภอ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx
จำนวนผลผลิตมะม่วงที่สมาชิกสหกรณ์(ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด) จำหน่าย เพื่อการค้าในประเทศและการส่งออก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการออกแบบรูปแบบของ • ผลผลิต เช่น สเปคตาราง CSV API • ผลิตภัณฑ์ เช่น เล่มรายงาน/ซีดี/e-book ระดับนำเสนอ: ประเทศ/ภาค/จังหวัด • การบริการ เช่น การ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
xlsx
รายละเอียดการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลผลิต เช่น - การตรวจสอบคุ้มรวมของประชากร ว่าเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ - การตรวจสอบอัตราการตอบกลับ ว่าเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ -...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
doc xls
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ร่างผลผลิตเชิงสถิติ เช่น ตารางสถิติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
xlsx
รายงานปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อการบริหารจัดการด้านความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ ปี 2566 จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 ธันวาคม 2566  
api
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการยืนยันว่าผลผลิตเสร็จสมบูรณ์ (เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีคุณภาพในระดับที่ต้องการ และพร้อมใช้งาน)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2566  
pdf
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (1) ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการออกแบบรูปแบบของ ● ผลผลิต เช่น สเปคตาราง CSV API ● ผลิตภัณฑ์ เช่น เล่มรายงาน ซีดี ● การบริการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2566  
pdf
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์เชิงผลผลิต ยกตัวอย่าง (1) รายละเอียดผลผลิตที่สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2566  
pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์เชิงผลผลิต ยกตัวอย่าง (1)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน (1) ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการออกแบบรูปแบบของ ● ผลผลิต เช่น สเปคตาราง CSV API ● ผลิตภัณฑ์ เช่น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน จัดทำขึ้นเพื่อ (1) ทราบจำนวนประชาชนที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (2)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน จัดทำขึ้นเพื่อ (1) ทราบจำนวนประชาชนที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (2)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
xlsx pdf
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของข้าวนาปรัง ตั้งแต่ปี 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566  
url xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของข้าวนาปรัง ตั้งแต่ปี 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566  
url xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของข้าวนาปรัง ตั้งแต่ปี 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566  
url xlsx