ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
คำสำคัญ
พบ 77 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
บทสรุปผู้บริหารของโครงการประเมินผล การผลิต จำหน่ายและขนส่ง หนังสือเรียนของ สสวท. ที่มีการศึกษาสัดส่วนการใช้หนังสือเรียนของ สสวท. แบ่งตามรายวิชา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มีนาคม 2567  
pdf
รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการประเมินผล การผลิต จำหน่ายและขนส่ง หนังสือเรียนของ สสวท. ที่นำเสนอรายละเอียดผลการศึกษาสัดส่วนการใช้หนังสือเรียนของ สสวท. แบ่งตามรายวิชา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มีนาคม 2567  
pdf
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มีนาคม 2567  
csv xlsx
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในแต่ละปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มีนาคม 2567  
url csv xlsx
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลความก้าวหน้าโครงการระบบราง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
pdf
ข้อมูล​สรุปผลการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
pdf
ไฟล์ข้อมูลแสดงสถานะการดำเนินงานแต่ละโครงการที่ใช้งบลงทุน เช่น เบิกจ่ายแล้ว รอเบิกจ่าย ความคืบหน้า รอดำเนินงาน สถานะการเบิกจ่าย เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv xlsx
รายงานประชุมการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก อพท. เพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Management Standard :...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
pdf
ข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ซึ่งจัดเก็บในศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ Smart EIA Plus...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
api
รายงานผลการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
url
ผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน/ข้อสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
url
รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2567  
url
ข้อมูลรายงานสรุปผลการประเมินโครงการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf
ข้อมูลรายงานทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ธันวาคม 2566  
pdf
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นรายเดือน จำแนกตามประเภทโครงการ ประกอบด้วย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 พฤศจิกายน 2566  
api
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาล (นโยบายหลักข้อ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
docx
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
pdf
รวบรวมข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้ารับบริการในหน่วยบริการสาธารณสุข โดยแยกตามรายจังหวัดในเขตสุขภาพ จากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย รายงานผลการปฏิบัติงานสนาม เช่น แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสนาม หรือแบบธุรการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2566  
pdf