ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล
คำสำคัญ
พบ 73 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช แยกตามปีงบประมาณ ประเภทเรื่องร้องเรียน และหน่วยงานที่ดำเนินการ หรือดูในภาพรวมทั้งหมด ตั้งแต่ปีงบประมาณ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
csv url xlsx
เป็นคู่มืออธิบายขั้นตอน/วิธีการในการเข้าใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ผ่านทาง Web Application ปรับปรุง URL :...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 มีนาคม 2567  
doc
สถิติผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ (วินัยเจ้าหน้าที่) ที่ได้รับการพิจารณาและแจ้งผลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ประจำปีงบประมาณของส่วนราชการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
xlsx
ข้อมูลการดำเนินงานตามคำร้องของผู้ร้องเรียนร้องทุกข์กับศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv xlsx json xls
ข้อมูลให้คำปรึกษาด้านกฎหมายของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv xlsx json
ข้อมูลผู้ร้องทุกข์ของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv xlsx json
ข้อมูลผู้ขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมายกับศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv xlsx json
ข้อมูลงานบริการกระทรวงยุติธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv xlsx json
ข้อมูลประวัติการได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv xlsx json
เรื่องร้องเรียนที่เสนอปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการ (ยกเว้นเรื่องลับ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
csv
รายงานช่องทางการให้คำปรึกษาทางกฎหมายจำเเนกเป็นรายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 สิงหาคม 2566  
xls
รายงานสถิติการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย จำแนกเป็นรายเดือนและช่วงปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls
รายงานสถิติการใช้งานคลินิคยุติธรรมของผู้สูงอายุ(60ปีขึ้นไป)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls
รายงานสรุปสถิติการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจำแนกตามช่วงปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls
รายงานสถิติการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสูงสุดของคลินิกยุติธรรม 10 อันดับแรก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls
รายงานสถิติการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายโดยจำแนกตามประเภทเรื่องหลักและเรื่องรอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls
รายงานสถิติการให้ความช่วยเหลือเรื่องราวร้องทุกข์จำแนกเป็นรายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls
รายงานสถิติการให้ความช่วยเหลือเรื่องราวร้องทุกข์จำแนกเป็นรายไตรมาส
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls
รายงานสถิติการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ของคลินิกยุติธรรมทั่วประเทศโดยจำแนกเป็นรายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls
รายงานสถิติการให้ความช่วยเหลือเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้พิการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls