ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
คำสำคัญ
พบ 77 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและให้โอกาสแก่สตรีที่ขาดโอกาสในสังคม จากปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 เมษายน 2567  
csv
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย การป้องกันบาดทะยักในทารกแรกเกิด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json csv
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 2. เด็กอายุ 0-17 ปี ที่อยู่กับผู้ดูแลหลักที่เป็นปู่ ย่า ตา ยาย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json csv
อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับแล้ว) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปรับแล้ว)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json csv
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 2. ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จำแนกตามเพศ 3. ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (ECDI2030) คือ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json csv
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. ผู้หญิงที่ฝากครรภ์กับบุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 1 ครั้ง 2. ผู้หญิงที่ไปตรวจครรภ์อย่างน้อย 4 ครั้ง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json csv
สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำโครงการ MICS ครั้งแรก (พ.ศ. 2548-2549) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ MICS รอบที่ 3 ในระดับสากล ระหว่างเดือนธันวาคม 2548 ถึงกุมภาพันธ์ 2549...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่ใช้เชื้อเพลิงและเทคโนโลยีสะอาดเป็นหลักในการประกอบอาหารและให้แสงสว่าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json csv
ผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ที่มีความเห็นว่าสามีสมควรทำร้ายร่างกายภรรยาในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ผู้ชายอายุ 15-49 ปี...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json csv
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การพูดคุยกับคุณครูเกี่ยวกับการเรียนของเด็ก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json csv
Unmet family planning คือ ร้อยละของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ที่ปัจจุบันสมรสจดทะเบียนหรืออยู่กินกับผู้ชาย จำแนกตามความต้องการที่ยังไม่สัมฤทธิ์และสัมฤทธิ์ด้านการวางแผนครอบครัว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv json xlsx
ประชากรที่ได้รับสวัสดิการสังคมในรูปแบบเงินสด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json csv
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (1) เครื่องมือการเก็บรวบรวม เช่น แบบสอบถามกระดาษ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่นเก็บรวบรวม แบบสอบถามบนเว็บไซต์ SDMX hubs...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf xls
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. ผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ที่รู้สึกปลอดภัยในการเดินตามลำพังในชุมชนตอนกลางคืน 2. ผู้ชายอายุ 15-49 ปี...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json csv
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ได้รับการจดทะเบียนเกิด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json csv
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. ผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ที่ไม่เคยย้ายถิ่น 2. ผู้ชายอายุ 15-49 ปี ที่ไม่เคยย้ายถิ่น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json csv
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. เด็กอายุ 1-14 ปี ที่ได้รับการอบรมโดยวิธีใช้ความรุนแรง 2. แม่/ผู้ดูแลเด็กที่เชื่อว่าจำเป็นต้องมีการลงโทษทางร่างกายเด็ก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json csv
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย เด็กอายุ 36-59 เดือนที่กำลังเรียนในหลักสูตรปฐมวัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json csv
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น 2. ผู้หญิงอายุ 20-24 ปี ที่มีบุตรก่อนอายุ 18 ปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json csv
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. ผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีเป็นอย่างดี 2. ผู้ชายอายุ 15-49 ปี...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json csv