ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
คำสำคัญ
พบ 179 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ลักษณะที่สำคัญของครัวเรือน เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบของหัวหน้าครัวเรือน ขนาดของครัวเรือน จำนวนผู้ทำงานหารายได้ในครัวเรือน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json csv
การดำเนินงานของหน่วยสถิติในการผลิตและการเผยแพร่ข้อมูลสถิตินั้น สิ่งที่สำคัญประการหนึ่ง คือการจัดระบบการนำเสนอข้อมูลสถิติ โดยมีการจัดประเภทสาขาสถิติขึ้น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf xlsx
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เป็นการสำรวจ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน และทรัพย์สินของครัวเรือน ตลอดจนลักษณะที่อยู่อาศัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน รายได้ของครัวเรือน หมายถึง "เงินหรือสิ่งของ" ที่ครัวเรือนได้รับมาจากการทำงานหรือผลิตเอง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json csv
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการจัดเตรียมแผนการจัดทำสถิติเพื่อขออนุมัติผลิตสถิติเช่น ข้อเสนอโครงการหรือแผนคำของบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน หมายถึง การใช้จ่ายเกี่ยวกับ "สิ่งของหรือการบริการด้านต่างๆ"...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json csv
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน หนี้สินของครัวเรือน หมายถึง เงินกู้ยืมที่ค้างชำระทั้งสถาบันการเงินและบุคคลอื่นนอกครัวเรือน รวมหนี้ที่เกิดจากการเช่าซื้อ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
json csv
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว นโยบายเศรษฐกิจ โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
รายการแสดงข้อมูลบริษัท,หน่วยงานที่สมัครรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx csv
รายการแสดงข้อมูลรางวัลนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx csv
รายงานสถานการณ์และการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของไทย ให้กับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป ได้รับทราบสถานการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์ล่วงหน้า...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
word pdf
รายงานสถานการณ์และการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย ให้กับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป ได้รับทราบสถานการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์ล่วงหน้า...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
word pdf
Info Graphic รายงานสถานการณ์และการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
jpeg pdf
Info Graphic รายงานสถานการณ์และการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
jpeg pdf
การคำนวณค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของไทย และแปลค่าระดับการส่งสัญญาณเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv
การส่งสัญญาณเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยการคำนวณหาค่าเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย และแปลค่าระดับการส่งสัญญาณเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนให้เปลี่ยนแปลงไป งานศึกษาวิจัยนี้จึงมุ่งสำรวจรูปแบบการใช้ชีวิตของประชากรเมือง (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
รายชื่อ 10 มอก. ที่มีจำนวนผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์มากที่สุด ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 เมษายน 2567  
url
รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ทั้งหมด ที่มีผู้รับใบอนุญาตแล้ว โดยแสดงรายละเอียด เลขที่และรายชื่อ มอก. ภาษาไทย จำนวนใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 เมษายน 2567  
csv xlsx
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 เมษายน 2567  
csv