ขนาดตัวอักษร |    
พบ 218 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลไฟส่องสว่าง บางพลัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 กรกฎาคม 2565  
csv
ข้อมูลไฟส่องสว่างในพื้นที่เขตจตุจักร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
csv
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ กฟน. (จำแนกตามสาขา)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ กฟภ. (จำแนกตามสาขา)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศ (จำแนกตามสาขา)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
ปริมาณความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด ความต้องการผลิตพลังงานไฟฟ้า และตัวประกอบไฟฟ้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. แยกตามชนิดเชื้อเพลิง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
การผลิตไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง เช่น ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ น้ำมัน ไฟฟ้านำเข้า เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xls
ปริมาณการนำเข้าไฟฟ้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xls
สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนประชากร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xls
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ กฟน. (จำแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ กฟภ. (จำแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
ปริมาณการส่งออกไฟฟ้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xls
สัดส่วนการปล่อย CO2 ต่อการผลิตไฟฟ้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xls
กำลังการผลิตไฟฟ้าแยกตามผู้ผลิต ได้แก่ กฟผ. IPP SPP และนำเข้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
ปริมาณการซื้อไฟฟ้าของ กฟผ. จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (IPP)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
ปริมาณการซื้อไฟฟ้าของ กฟผ. จากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศ (จำแนกตามประเภทผู้ใช้ไฟ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ของ กฟผ. สรุปรายปี จำแนกตามลูกค้า หน่วย : ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (Mkwh)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
csv