Text Size | A   A   A
1,864 datasets found
Order by :
รายงานผู้ป่วยยืนยันประจำวัน จาก กรมควบคุมโรค สามารถติดตามสถานการณ์ได้ที่ https://covid19.th-stat.com/ Open API สำหรับนักพัฒนา https://covid19.th-stat.com/th/api
March 20, 2020  
csv xlsx
คาดการณ์ฝนสะสมที่เวลา 07.00น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณประเทศไทย ที่ความละเอียก 3x3กม. ในรูปแบบ esri ascii file จากแบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศคู่ควบ WRF-ROMS
May 8, 2020  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
March 23, 2020  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (รายสินค้า)ปี 2560-2562 (มกราคม)
May 20, 2020  
csv xlsx
งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ได้แก่ งานอ่างเก็บน้ำ งานขุดลอกหนองและบึงธรรมชาติ งานสระเก็บ งานฝายน้ำล้น งานขุดลอกลำห้วย งานระบบคลองส่งน้ำ งานระบบท่อส่งน้ำ...
September 3, 2015  
csv
ปริมาณเที่ยวบินที่ บวท. ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR)
May 14, 2020  
xlsx
ปริมาณเที่ยวบินที่ บวท. ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR)
May 14, 2020  
xlsx
ปริมาณเที่ยวบินที่ บวท. ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR)
May 14, 2020  
xlsx
ปริมาณเที่ยวบินที่ บวท. ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR)
May 14, 2020  
xlsx
ข้อมูลพื้นฐานให้แก่ประชาชนในการที่ทราบถึงจำนวนการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ที่จะเป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชน สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่ายสะดวก และรวดเร็ว
August 27, 2015  
csv
ข้อมูลผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม ไปยังหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานศาลยุติธรรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ...
August 19, 2015  
csv
เป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
February 21, 2020  
csv xlsx pdf
ปริมาณเที่ยวบินที่ บวท. ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR)
May 14, 2020  
xlsx
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด Gross Regional and Provincial Product (GPP)
May 8, 2020  
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งประกอบ จำพวกที่ 3 ในเขต กรุงเทพมหานคร เดือนพฤษภาคม 2563
May 8, 2020  
csv
ข้อมูลระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เดือนพฤษภาคม 2563
May 8, 2020  
csv
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งประกอบ จำพวกที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนกุมภาพันธ์ 2563
February 28, 2020  
csv
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งประกอบ จำพวกที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนมีนาคม 2563
March 6, 2020  
csv