แผนการพลิกโฉม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีพุทธศักราช 2566 – 2570 (ฉบับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษา) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แผนการพลิกโฉม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีพุทธศักราช 2566 – 2570 (ฉบับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
Rating
Organizations : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
facebook   twiter

แผนพลิกโฉมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ฉบับนี้ได้ตระหนักถึงการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้สมรรถนะและศักยภาพ ที่เน้นการขับเคล่ือนต่อเนื่องจากกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีจุดเน้นสาคัญ 3 ประเด็น เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสาคัญ คือ การยกระดับสมรรถนะของกาลังคนในพื้นที่ และ ยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืนต่อไป

Data source cannot be displayed.
แผนการพลิกโฉม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีพุทธศักราช 2566 – 2570 (ฉบับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 51c06f75-cecd-4a2c-8ce6-55e9d4cad02d
Groups การศึกษา
Tags 2566-2570 กำแพงเพชร พลิกโฉม มหาวิทยาลัยราชภัฏ แผน
Visibility Public
Dataset create date January 14, 2022
Maintain date February 24, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person มหาวิทยาลยัราชภัฏกาแพงเพชร
Contact Email anucha_pu@kpru.ac.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนความมั่นคงแห่งชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
URL https://www.kpru.ac.th/plan-2566-2570/KRPU-plan-2566-2570.pdf
Data Language ไทย
Created date 2022-01-14
Last updated date 2022-01-14
Reference Data Yes
High Value Dataset No Show
Related
รายชื่อแผนกำกับดูแลด้านขนส่งทางราง
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้
Last update dataset : June 12, 2024  
url
เพื่อให้การดําเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ...
Last update dataset : June 12, 2024  
text ,  html