Text Size | A   A   A
งบประมาณกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

งบประมาณกรุงเทพมหานคร

Data source cannot be displayed.
งบประมาณกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 72142e6f-521b-4f44-9452-80c05faafc3d
Tags งบประมาณ
Visibility Public
Dataset create date June 27, 2022
Maintain date July 25, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สนค กทม
Contact Email Bmagis@gmail.com
Objective
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สนค กทม
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  ชุดข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  Last update dataset : July 25, 2022  
  csv xlsx doc
  งบประมาณของโครงการที่แสดงรายละเอียดเป็นจำนวนเงินของแต่ละกิจกรรม
  Last update dataset : July 25, 2022  
  csv pdf xlsx