Text Size | A   A   A
โครงการวิจัย/งบประมาณ ด้านมนุษยศาสตร์
Rating
Organizations : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลโครงการวิจัย/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2563 จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 ด้านมนุษยศาสตร์ ซึ่งจำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 ประกอบด้วย 1) ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 2) ภาษาและวรรณคดี 3) ปรัชญา จริยธรรมและศาสนา 4) ศิลปะ 5) มนุษยศาสตร์อื่น ๆ

Data source cannot be displayed.
โครงการวิจัย/งบประมาณ ด้านมนุษยศาสตร์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 2aba5519-cd8d-4d0b-a454-56c23114d555
Tags งบประมาณ สังคมศาสตร์ สาขาวิชาการ OECD โครงการ
Visibility Public
Dataset create date February 27, 2022
Maintain date February 27, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายจักรพงศ์ วรสุวรรณาบุญ
Contact Email chakkapong.v@nrct.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไตรมาส
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
Data Format Database
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
URL https://opendata.nrct.go.th
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2021-07-25
Last updated date 2021-07-28
Reference Data No
High Value Dataset No Show
Related
แผนงาน/โครงการวิจัยตามแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของ สวพส. ภายใต้แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563-2570
Last update dataset : July 26, 2022  
csv
ชุดข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Last update dataset : July 25, 2022  
csv xlsx doc
งบประมาณของโครงการที่แสดงรายละเอียดเป็นจำนวนเงินของแต่ละกิจกรรม
Last update dataset : July 25, 2022  
csv pdf xlsx