Text Size | A   A   A
ชุดข้อมูลมติที่ประชุม กสทช.
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
facebook   twiter

ร่างมติ/ร่างรายงานการประชุม กสทช. ที่ยังไม่ผ่านการรับรอง, มติ/รายงานการประชุม กสทช. ที่ผ่านการรับรองแล้ว

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลมติที่ประชุม กสทช.
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key dbfd7f73-4660-428f-ae05-adb1738db533
Tags มติที่ประชุม กสทช. ที่รับรองแล้ว รายงานการประชุม กสทช. ที่รับรองแล้ว ร่างมติที่ประชุม กสทช. ร่างรายงานการประชุม กสทช.
Visibility Public
Dataset create date March 24, 2022
Maintain date July 21, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักประธานกรรมการและการประชุม (ปบ.)
Contact Email saraban_2001@nbtc.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit สัปดาห์
Update Frequency Interval 2
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ระเบียบวาระการประชุมของแต่ละสายงาน, รายงานการประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม, รายงานการประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition เปิดเผยต่อสาธารณะ (ข้อมูลทั่วไปที่ไม่ลับหรือไม่อ่อนไหว สามารถเปิดเผยให้แก่สาธารณชนได้)
Data Support ไม่มี
Data Language ไทย
Created date 2021-09-21
Last updated date 2021-09-21
Reference Data No
High Value Dataset Show