Text Size | A   A   A
การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ข้อมูลจำนวนโครงการ/กิจกรรม และวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปี จำแนกตามประเภทเงินสนับสนุน

Data source cannot be displayed.
การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 8d0a087a-2619-410f-859f-e1b94ab12907
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags กองทุน กองทุนสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
Visibility Public
Dataset create date July 16, 2021
Maintain date January 5, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม /กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
Contact Email envfund.arabun@onep.go.th
Objective
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition Creative Commons Attributions
Data Collect ไม่มี
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
เป็นบัญชีรายการกฎหมายทั้งหมดของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ที่ลงเผยแพร่ในฐานข้อมูลกฎหมายของเว็บไซต์ ทส.
Last update dataset : May 12, 2022  
csv
กฎหมายแม่บท และกฎหมายลำดับรอง ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่ลงเผยแพร่ในฐานข้อมูลกฎหมายของเว็บไซต์ ทส.
Last update dataset : May 12, 2022  
csv
บทความบรรยายข้อมูลทั่วไป เช่น ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ข้อมูลสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว...
Last update dataset : March 31, 2022  
pdf doc api