Text Size | A   A   A
ข้อมูลโรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลโรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลโรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 4674e745-16ee-42b1-a77d-6751ed11cbcc
Tags สถานประกอบการ โรงงาน
Visibility Public
Dataset create date June 27, 2022
Maintain date July 25, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
Contact Email bmagis@gmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สนอ กทม
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  ข้อมูลประเภทสินค้า คือ ข้อมูลชนิดและประเภทของสินค้าสัตว์น้ำจากการทำประมง
  Last update dataset : August 2, 2022  
  csv json
  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย ข้อมูล ณ ปี 2563 ประกอบด้วย จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis) จระเข้น้ำเค็ม (Crocodylus porosus)...
  Last update dataset : August 2, 2022  
  csv
  “สถานประกอบกิจการ” หมายถึง สถานประกอบกิจการ หรือสถานที่สาธารณะ ซึ่งประชาชนใช้บริการในชีวิตประจำวัน หรือสถานที่ที่มีการรวมกันของกลุ่มคน...
  Last update dataset : July 25, 2022  
  json pdf