การส่งออก-ส่งกลับออกไปซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าตามอนุสัญญา CITES - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การส่งออก-ส่งกลับออกไปซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าตามอนุสัญญา CITES
Rating
Organizations : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
facebook   twiter

การรวบรวมข้อมูลการออกใบอนุญาตการส่งออก-ส่งกลับออกไปซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่า ตามอนุสัญญา CITES ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหลักวิชาการ และการรายงานผลการตรวจสอบใบอนุญาตของด่านตรวจสัตว์ป่า

Data source cannot be displayed.
การส่งออก-ส่งกลับออกไปซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าตามอนุสัญญา CITES
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key d8e2ab18-c6a0-479e-ada1-58109d8efe81
Tags CITES official statistics ซากสัตว์ป่า ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถิติทางการ สัตว์ป่า สัตว์ป่าควบคุม สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ สัตว์ป่าอื่นๆ ส่งกลับออกไป ส่งออก
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date May 15, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ส่วนอนุญาตการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ
Contact Email iwt_cites@dnp.mail.go.th
Objective
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source รวบรวมจากการรายงานผลของหน่วยงานในสังกัด (ด่านตรวจสัตว์ป่า)
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
URL http://cites.dnp.go.th/npd_app/npd_cites/homepage/
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Last updated date 2020-11-30
First year of data (Statistical data) 2550
Last year of data (Statistical data) 2563
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
มูลค่าการนำเข้าสินค้า จำแนกตามรายประเทศที่ผลิตสินค้า
Last update dataset : June 18, 2024  
url
คำร้องขอใช้ถัง
Last update dataset : June 14, 2024  
doc