Text Size | A   A   A
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 - 2559 โดยแบ่งเป็นปริมาณการปล่อยในภาพรวมของประเทศ และปริมาณการปล่อยจาก 5 ภาคส่วน ได้แก่ 1) ภาคพลังงาน 2) ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 3) ภาคเกษตร 4) ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ 5) ภาคของเสีย

Data source cannot be displayed.
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 98fa1499-91d3-45c9-b12f-bd0ed72cf204
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags ก๊าซเรือนกระจก ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
Visibility Public
Dataset create date May 18, 2021
Maintain date January 5, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / กลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้
Contact Email ccmcdatabase@onep.go.th
Objective
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
ตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 2
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ระบบสารสนเทศการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System: TGEIS)
Data Format Database
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ชุดข้อมูลความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ แสดงค่าเฉลี่ยรายตารางกริด
Last update dataset : February 27, 2022  
csv
ชุดข้อมูลความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่ผ่านการจัดระเบียบข้อมูล ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูล
Last update dataset : February 27, 2022  
csv
ชุดข้อมูลความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ในพื้นที่ภูมิภาคอาเซียน
Last update dataset : February 27, 2022  
arc/info binary grid format