Text Size | A   A   A
ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

รายละเอียดข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี 5 หมวดรายจ่าย

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 47209a70-3665-40bc-845c-51dd70571ca7
Tags งบประมาณรายจ่าย
Visibility Public
Dataset create date October 12, 2022
Maintain date February 1, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person นายอาทิตย์ เพชราภา
Contact Email gbs@bangkok.go.th
Objective อื่นๆ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สผว.กทม.
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
URL http://one.bangkok.go.th/bma5.2/view.php?tn=gbs_626221d16cd34
Data Language อังกฤษ
Last updated date 2022-04-22
Data release calendar 2022-04-22
First year of data (Statistical data) 2564
Last year of data (Statistical data) 2564
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานกรมหม่นอไหม
Last update dataset : January 12, 2023  
csv
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย เล่มที่ 1 งบกลาง สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม เล่มที่ 2...
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
งบประมาณ เป็นการแสดงประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย ในรูปตัวเลข จำนวนเงิน การตั้งงบประมาณ
Last update dataset : October 31, 2021  
url