Text Size | A   A   A
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

รายชื่อชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย (สัตว์ พืช และจุลินทรีย์) ประกอบด้วย ทะเบียนรายการ สถานภาพ ประเภทของสิ่งมีชีวิต กลุ่มของสิ่งมีชีวิต ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ (อังกฤษ) ชื่อไทย สาขาที่ส่งผลกระทบ และการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะต้องมีมาตรการป้องกันเฉพาะ

Data source cannot be displayed.
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 6338f3c6-da93-4020-af76-08fa8b6bba4b
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
Visibility Public
Dataset create date June 1, 2021
Maintain date January 6, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ /กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ
Contact Email biosafety.bmd@onep.go.th
Objective
  • มติคณะรัฐมนตรี
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 5
Geo Coverage ประเทศ
Data Source การศึกษา รวบรวมข้อมูล และระดมความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
Data Format
  • Database
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show