ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (SAR) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (SAR)
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
facebook   twiter

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (SAR)

Data source cannot be displayed.
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (SAR)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key b1e1f770-48f7-44e8-ac10-793dc8512697
Groups วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
Tags Researcher วิจัย เทคโนโลยี
Visibility Public
Dataset create date September 20, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Contact Email webmaster@most.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
แหล่งรวบรวมบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center : STKC)...
Last update dataset : April 12, 2024  
json csv
แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบ Infographic ของ โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center :...
Last update dataset : April 12, 2024  
json csv
ICT คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ การสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx