Text Size | A   A   A
ข้อมูลการวิจัย
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
facebook   twiter

ข้อมูลจากการวิจัยจากฐานข้อมูล เช่น เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลผลงานนักวิจัย ข้อมูลห้องปฏิบัติการ ข้อมูลผลการปฏิบัติงานราชการ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อัตรากำลังของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการวิจัย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9509e20f-5fd6-420a-87c1-9d611a5165a9
Groups วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
Tags Researcher น� วิจัย เทคโนโลยี
Visibility Public
Dataset create date September 20, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Contact Email webmaster@most.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ICT คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ การสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ...
Last update dataset : January 25, 2022  
csv xlsx
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่หรือส่วนของสถานที่ ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอยู่ในที่ ตั้งที่แน่นอน ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะดำเนินงานโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของ...
Last update dataset : January 25, 2022  
csv xlsx
โทรศัพท์มือถือ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone และโทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone คือ โทรศัพท์ที่มีความสามารถในระดับพื้นฐาน...
Last update dataset : January 25, 2022  
csv xlsx