Text Size | A   A   A
รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี2561
Rating
Organizations : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2561 ต่อสาธารณะในรูปแบบดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล ด้าน ววน.

Data source cannot be displayed.
รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี2561
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 38836fea-6769-4c56-9717-823ad10c2249
Tags ค่าใช้จ่าย งบประมาณ ดัชนี นักวิจัย บุคลากร บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยนักวิจัย ผู้ทำงานสนับสนุน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมและเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ สาขาวิชาการ OECD เกษตรศาสตร์
Visibility Public
Dataset create date February 27, 2022
Maintain date February 27, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person อารีย์ เพ่งไพฑูรย์
Contact Email aree.p@nrct.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
เพื่อเผยแพร่ชุดข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ต่อสาธารณะในรูปแบบดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล ด้าน ววน.
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source 1. ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) 2. ข้อมูลจากการสำรวจประเทศไทย
Data Format
  • CSV
  • Text
  • XLS
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
Data Language ไทย
Created date 2021-08-11
Last updated date 2021-08-11
Reference Data No
High Value Dataset No Show
Related
ชุดข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Last update dataset : July 25, 2022  
csv xlsx doc
งบประมาณของโครงการที่แสดงรายละเอียดเป็นจำนวนเงินของแต่ละกิจกรรม
Last update dataset : July 25, 2022  
csv pdf xlsx
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0
Last update dataset : July 25, 2022  
csv xlsx