Text Size | A   A   A
จำนวนผู้มีงานทำ
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

ผู้มีงานทำ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 1) ได้ทำงานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร เงินปันผล ค่าตอบแทนที่เป็นเงินสดหรือสิ่งของ 2) ทำงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้รับค่าจ้างในวิสาหกิจหรือไร่นาของหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือน 3) ไม่ได้ทำงานหรือทำงานน้อยกว่า 1 ชั่วโมง (เป็นผู้ปกติมีงานประจำ) แต่ 3.1) ยังคงได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง ผลประโยชน์อื่นๆ ผลกำไรจากงานหรือธุรกิจในระหว่างที่ไม่ได้ทำงาน 3.2) ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้างผลประโยชน์อื่นๆ ผลกำไรจากงานหรือธุรกิจในระหว่างที่ไม่ได้ทำงาน แต่ยังมีงานหรือธุรกิจที่จะกลับไปทำ

Data source cannot be displayed.
จำนวนผู้มีงานทำ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 69e2e407-1f82-449e-9e02-410cfe2e9800
Tags Employee Employment Labor Labour Official Statistics ผู้มีงานทำ สถิติทางการ แรงงาน
Visibility Public
Dataset create date March 10, 2022
Maintain date July 25, 2022
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มสถิติแรงงาน กองสถิติสังคม
Contact Email slaborfs@nso.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ภาค
Data Source สำรวจภาวะการทำงานของประชากร
Data Format
  • Database
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
URL http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านสังคม/แรงงาน/ภาวะการทำงานของประชากร.aspx
Data Language ไทย
Last updated date 2021-03-10
Data release calendar 2021-02-01
First year of data (Statistical data) 2555
Last year of data (Statistical data) 2563
Disaggregate (Statistical data)
  • เพศ
  • อายุ/กลุ่มอายุ
  • ระดับการศึกษา
  • อาชีพ
  • สถานภาพการทำงาน
  • อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ
Unit of measure (Statistical data) คน
Unit of multiplier (Statistical data) พัน
Calculation method (Statistical data) ยอดรวมจำนวนผู้มีงานทำ
Standard (Statistical data) มาตรฐานสากลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และองค์การสหประชาชาติ(UN)
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลสถานะผู้กู้ยืมแยกตามสถานะ เป็นข้อมูล ณ เดือน
Last update dataset : August 10, 2022  
xlsx csv api
องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ได้มีนโยบายการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง และมีความจำเป็นต้องใช้น้ำในการอุปโภค – บริโภค...
Last update dataset : August 5, 2022  
api
ข้อมูลประเภทสินค้า คือ ข้อมูลชนิดและประเภทของสินค้าสัตว์น้ำจากการทำประมง
Last update dataset : August 2, 2022  
csv json