Text Size | A   A   A
ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย (สัตว์มีกระดูกสันหลัง)
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ข้อมูลรายชื่อสัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ แบ่งตามกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก ปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลาน และจำแนกตามสถานภาพของชนิดพันธุ์ ได้แก่ สูญพันธุ์ สูญพันธุ์ในธรรมชาติ ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ใกล้สูญพันธุ์ มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ใกล้ถูกคุกคาม เป็นกังวลน้อยที่สุด ข้อมูลไม่เพียงพอ และไม่ได้รับการประเมินความเสี่ยง

Data source cannot be displayed.
ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย (สัตว์มีกระดูกสันหลัง)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 5344f9b7-5654-4992-a8df-8919072db8b7
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม สถานภาพชนิดพันธุ์สัตว์ สถานภาพถูกคุกคาม สัตว์มีกระดูกสันหลัง
Visibility Public
Dataset create date June 1, 2021
Maintain date January 5, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ/กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ
Contact Email biosafety.bmd@onep.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 5
Geo Coverage ประเทศ
Data Source การศึกษา รวบรวมข้อมูล และระดมความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง
Data Format
  • Database
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ชนิดพันธุ์พืชที่มีท่อลำเลียงในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2549) ประกอบด้วย กลุ่มเฟิน กลุ่มพืชเมล็ดเปลือย และกลุ่มพืชดอก...
Last update dataset : January 5, 2022  
xlsx csv