งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน
Rating
Organizations : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

งานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)

Data source cannot be displayed.
งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 0e65b5cd-0937-456e-8982-c649b5ed81b3
Groups วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
Tags การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด งานวิจัย วิธีการวัดแบบราส์ช
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ส่วนงานวิจัยและวิชาการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล
Contact Email webmaster@niets.or.th
Objective
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนปฏิรูปประเทศ
 • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ตามเวลาจริง
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
URL https://www.niets.or.th/th/catalog/view/494
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  แผนงาน/โครงการวิจัยตามแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของ สวพส. ภายใต้แผนปฎิบัติการ สวพส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
  Last update dataset : June 12, 2024  
  csv
  จำนวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรแปรรูปทั้งหมด
  Last update dataset : June 12, 2024  
  csv
  โครงการวิจัยภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
  Last update dataset : May 15, 2024  
  xlsx