Text Size | A   A   A
เมืองเก่า
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

รายชื่อเมืองที่ได้รับการประกาศเป็นเขตพื้นที่เมืองเก่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย ชื่อเมืองเก่า ที่ตั้ง เนื้อที่ วันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า วันที่ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า สถานะการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า ระดับเมือง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ระดับเมือง และหน่วยงานรับผิดชอบ

Data source cannot be displayed.
เมืองเก่า
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 2c06d33a-d891-49ae-bae5-cc6299304190
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags เมืองเก่า
Visibility Public
Dataset create date January 19, 2021
Maintain date January 5, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม /กลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
Contact Email thaioldtown@onep.go.th
Objective
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit อื่นๆ
เมื่อมีการประกาศเมืองเก่าเพิ่มเติม
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage เทศบาล/อบต.
Data Source ไม่ทราบ
Data Format
  • Database
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition Creative Commons Attributions
URL http://oldtown.onep.go.th/oldCity
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show