Datasets - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
4 datasets found
Order by :
อัตราการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
Last update dataset : January 5, 2023  
xls
อัตราการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกเตรียมงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
Last update dataset : January 5, 2023  
xls
จำนวนแรงงานที่ได้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
Last update dataset : January 5, 2023  
xls
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต ประจำปีงบประมาณ 2565
Last update dataset : January 5, 2023  
xls