Text Size | A   A   A
Groups : สถิติทางการ
จำนวนการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางทุกประเภท จำแนกรายสำนักงานหนังสือเดินทาง
Last update dataset : June 22, 2022  
xlsx csv
ข้อมูลนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม...
Last update dataset : June 15, 2022  
url pdf xlsx csv
รายงานปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR แบ่งตามประเภทการบิน ประเภทการดำเนินการและตามกฎการบิน
Last update dataset : June 9, 2022  
csv json pdf
จำนวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาในแต่ละปีงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ ประกอบด้วย อาคาร การจัดสรรที่ดิน...
Last update dataset : June 6, 2022  
xlsx csv
รายงานปริมาณเที่ยวบินภายใน BangkokFIR แบ่งตามประเภทการบิน ประเภทการดำเนินการและตามกฎการบิน
Last update dataset : May 5, 2022  
csv json pdf
รายงานปริมาณเที่ยวบินภายใน BangkokFIR แบ่งตามประเภทการบิน ประเภทการดำเนินการและตามกฎการบิน
Last update dataset : May 5, 2022  
csv json pdf
รายงานปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR แบ่งตามกฎการบิน ตามประเภทการบิน และ ประเภทการดำเนินการ
Last update dataset : March 1, 2022  
csv json
รายงานปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR แบ่งตามกฎการบิน ตามประเภทการบิน และ ประเภทการดำเนินการ
Last update dataset : March 1, 2022  
csv json
ข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ซึ่งจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ Smart EIA...
Last update dataset : January 27, 2022  
xlsx csv url
ผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 - 2561 จากมาตรการภายใต้เป้าหมายการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation...
Last update dataset : January 6, 2022  
xlsx csv
รายชื่อชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย (สัตว์ พืช และจุลินทรีย์) ประกอบด้วย ทะเบียนรายการ สถานภาพ ประเภทของสิ่งมีชีวิต กลุ่มของสิ่งมีชีวิต...
Last update dataset : January 6, 2022  
xlsx csv url
แหล่งธรรมชาติที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกทางธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่นในปีแห่งการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532...
Last update dataset : January 5, 2022  
xlsx csv
รายชื่อเมืองที่ได้รับการประกาศเป็นเขตพื้นที่เมืองเก่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย ชื่อเมืองเก่า ที่ตั้ง เนื้อที่...
Last update dataset : January 5, 2022  
xlsx csv
ข้อมูลจำนวนโครงการ/กิจกรรม และวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปี จำแนกตามประเภทเงินสนับสนุน
Last update dataset : January 5, 2022  
xlsx csv
ระบบกำจัดของเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประกอบด้วย ที่ตั้งของระบบ,...
Last update dataset : January 5, 2022  
xlsx csv
รายชื่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลก ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ...
Last update dataset : January 5, 2022  
xlsx csv
แหล่งธรรมชาติของประเทศไทย ประกอบด้วย ชื่อแหล่งธรรมชาติ จำแนกตามประเภทของแหล่งธรรมชาติ 10 ประเภท (ประกอบด้วย เกาะ แก่ง ภูเขา ถ้ำ น้ำตก โป่งพุร้อน แหล่งน้ำ ชายหาด ซากดึกดำบรรพ์...
Last update dataset : January 5, 2022  
xlsx csv url
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประกอบด้วย ที่ตั้งของระบบ...
Last update dataset : January 5, 2022  
csv xlsx
รายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญของประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 และ 3 พฤศจิกายน 2552 ประกอบด้วย ชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำ ระดับความสำคัญ ซึ่งแบ่งออกเป็น...
Last update dataset : January 5, 2022  
xlsx csv url
ข้อมูลรายชื่อสัตว์มีกระดูกสันหลังในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ แบ่งตามกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก ปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก...
Last update dataset : January 5, 2022  
xlsx csv