Text Size | A   A   A
Groups : สถิติทางการ
ข้อมูลนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม...
Last update dataset : June 15, 2022  
url pdf xlsx csv
จำนวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาในแต่ละปีงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ ประกอบด้วย อาคาร การจัดสรรที่ดิน...
Last update dataset : June 6, 2022  
xlsx csv