Text Size | A   A   A
Groups : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
โครงการวิชาการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Last update dataset : February 27, 2022  
url
งานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
ข้อมูลผลงานวิจัยที่รวบรวมจากหลายหน่วยงาน และให้บริการสืบค้นข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ ในรูปแบบ Full Text หรือ Abstract แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ เลขรหัสดีโอไอ ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย...
Last update dataset : February 27, 2022  
csv
ข้อมูลผลงานวิจัยที่รวบรวมจากหลายหน่วยงาน และให้บริการสืบค้นข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ ในรูปแบบ Full Text หรือ Abstract แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ เลขรหัสดีโอไอ ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย...
Last update dataset : February 27, 2022  
csv
ข้อมูลผลงานวิจัยที่รวบรวมจากหลายหน่วยงาน และให้บริการสืบค้นข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ ในรูปแบบ Full Text หรือ Abstract แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ เลขรหัสดีโอไอ ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย...
Last update dataset : February 27, 2022  
csv
ฐานข้อมูลดิจิทัลคอลเล็กชั่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Rajabhat University)...
Last update dataset : February 24, 2022  
url
รายการข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ให้บริการ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx json