Text Size | A   A   A
Groups : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
แหล่งรวบรวมบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center : STKC)...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv json
แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบ Infographic ของ โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center :...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv json
รายการข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ให้บริการ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx json
แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบ ebook ของ โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center : STKC)...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข้อมูลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน มอก.17025-2548(ISO/IEC17025:2005) ซึ่งผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx