Text Size | A   A   A
Groups : เกษตรกรรม
สินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ คือ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย เงาะ และลิ้นจี่ (รายปี รายจังหวัด ย้อนหลัง)
Last update dataset : November 30, 2021  
xlsx html
สินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ คือ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย เงาะ และลิ้นจี่ (รายปี รายจังหวัด ย้อนหลัง)
Last update dataset : November 30, 2021  
xlsx
สินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ คือ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย เงาะ และลิ้นจี่ ปี 2559
Last update dataset : November 30, 2021  
xlsx
ข้อมูลรายได้เงินสดทางการเกษตร รายได้เงินสดนอกการเกษตร รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร
Last update dataset : November 30, 2021  
pdf csv xlsx
ข้อมูลรายได้เงินสดทางการเกษตร รายได้เงินสดนอกการเกษตร รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร
Last update dataset : November 30, 2021  
xlsx pdf csv
สินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า ข้อมูลร้อยละและปริมาณผลผลิต คือ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย เงาะ และลิ้นจี่ (รายเดือน รายจังหวัด ย้อนหลัง)
Last update dataset : November 30, 2021  
xlsx
เอกสารแสดงระเบียบวิธีการสำรวจ และวิธีการสำรวจปริมาณการผลิตมันสำปะหลัง
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
เอกสารแสดงระเบียบวิธีการสำรวจ และวิธีการสำรวจปริมาณการผลิตยางพารา
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
เอกสารแสดงระเบียบวิธีการสำรวจ และวิธีการสำรวจปริมาณการผลิตปาล์มน้ำมัน
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
วัตถุประสงค์,แผนปฏิบัติงาน,ระเบียบวิธีการสำรวจ,การสำรวจภาคสนาม,แบบสอบถามและคำนิยาม,วิธีการกรอกแบบสอบถาม...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
เนื้อที่ ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคา ณ ไร่นา การใช้ที่ดิน
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ปริมาณ มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
เนื้อที่ ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคา ณ ไร่นา การใช้ที่ดิน ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร ตันทุน การใช้ในประเทศ นำเข้า-ส่งออก การตลาดและนโยบาย สถานการณ์การผลิต
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
การผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง ราคา ณ ไร่นา ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร นำเข่า-ส่งออก
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าว ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ มันสำปะหลัง ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ยางพารา ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ปาล์มน้ำมัน ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย การใช้ที่ดิน,รายได้,รายจ่าย,หนี้สิน,ทรัพย์สิน,ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน,ทัศนคติ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx