Text Size | A   A   A
Groups : สถิติทางการ
เรื่องร้องเรียนที่รับไว้พิจารณา จำแนกตามภูมิภาคและจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ผลการวิเคราะห์จำนวนผู้เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามสังกัด/กลุ่มโรงเรียน
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คำนวณจากข้อมูลตัวอย่างของการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร รอบที่ 3 สำรวจโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ร้อยละของครัวเรือนที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จำแนกตามภาค
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
Employment-to-population ratio
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ร้อยละของสถานประกอบการ ที่มีการรับคำสั่งซื้อสินค้า/บริการทางอินเตอร์เน็ต จำแนกตามภาค
Last update dataset : February 24, 2020  
csv
ร้อยละของสถานประกอบการ ที่มีการสั่งซื้อสินค้า/บริการทางอินเตอร์เน็ต
Last update dataset : February 24, 2020  
csv
ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้อินเตอร์เน็ต
Last update dataset : February 24, 2020  
csv
ร้อยละของสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์
Last update dataset : February 24, 2020  
csv
ร้อยละของประชากร (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ที่ใช้อินเตอร์เน็ต
Last update dataset : February 24, 2020  
csv
ร้อยละของประชากร (อายุ 6 ปีขึ้นไป) ที่ใช้อินเตอร์เน็ต จำแนกตามภาค
Last update dataset : February 24, 2020  
csv
ร้อยละของประชากร (อายุ 6 ปีขึ้นไป) ที่ใช้อินเตอร์เน็ต จำแนกตามเพศ
Last update dataset : February 24, 2020  
csv
ร้อยละของครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จำแนกตามภาค
Last update dataset : February 24, 2020  
csv
ร้อยละของประชากร(อายุ 15 ปีขึ้นไป) ที่ใช้คอมพิวเตอร์ จำแนกตามภาค
Last update dataset : February 24, 2020  
csv
ร้อยละของประชากร (อายุ 6 ปีขึ้นไป) ที่ใช้คอมพิวเตอร์ จำแนกตามเพศ
Last update dataset : February 24, 2020  
csv
ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีในครัวเรือนต่อประขากร 100 คน จำแนกตามเขตการปกครอง
Last update dataset : February 24, 2020  
csv
เครื่องคอมพิวเตอร์เฉลี่ย ต่อ 100 ครัวเรือน จำแนกตามภาค
Last update dataset : February 24, 2020  
csv
ร้อยละของครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ จำแนกตามประเภทโทรศัพท์
Last update dataset : February 24, 2020  
csv
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ปรับปรุง : 14/05/2019 ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทรศัพท์ : 02-141-7403
Last update dataset : February 23, 2020  
csv
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ปรับปรุง : 14/05/2019 ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทรศัพท์ : 02-141-7403
Last update dataset : February 23, 2020  
csv