Text Size | A   A   A
Groups : งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ข้อมูล 22 พ.ค.65
Last update dataset : May 21, 2022  
pdf jpg
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ข้อมูล 6 พ.ค.65
Last update dataset : May 21, 2022  
pdf jpg
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน เมษายน 2565 ข้อมูล 22 เม.ย.65
Last update dataset : May 21, 2022  
jpg pdf
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน มีนาคม 2565
Last update dataset : May 21, 2022  
pdf jpg
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน เมษายน 2565 ข้อมูล 15 เม.ย.65
Last update dataset : May 21, 2022  
pdf jpg
เป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
Last update dataset : April 25, 2022  
csv xlsx pdf url
จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนับรายกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565 จำแนกกิจกรรมรายตำบล...
Last update dataset : March 31, 2022  
xls
จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนับรายกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 จำแนกกิจกรรมรายตำบล...
Last update dataset : March 31, 2022  
xls
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกุมภาพันธ์)
Last update dataset : March 3, 2022  
xls
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม)
Last update dataset : March 3, 2022  
xls
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนธันวาคม)
Last update dataset : March 3, 2022  
xls
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนพฤศจิกายน)
Last update dataset : March 3, 2022  
xls
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม)
Last update dataset : March 3, 2022  
xls
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ข้อมูล 28 ก.พ.. 2565 (งบภาพรวมจังหวัด)
Last update dataset : March 3, 2022  
jpg
รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Last update dataset : February 25, 2022  
pdf
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำเดือน มกราคม 2565 ข้อมูล 21 ม.ค. 2565
Last update dataset : February 24, 2022  
jpg
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน มกราคม 2565 ข้อมูลณ วันที่ 14 มกราคม 2565
Last update dataset : February 24, 2022  
jpg
แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2565
Last update dataset : February 24, 2022  
url