กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ส่วนกลาง:ระดับกรม
255 datasets found
Order by :
ข้อมูลโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (2554 - 2564) สำรวจโดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
Last update dataset : June 15, 2024  
xlsx
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2559 และประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง...
Last update dataset : June 15, 2024  
pdf
ข้อมูลการใช้จ่ายเงินอุทยานแห่งชาติ รวบรวมจากรายงานเงินอุทยานแห่งชาติฝากคลัง และรายงานการเร่งรัดติดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินอุทยานแห่งชาติ...
Last update dataset : June 15, 2024  
url
ข้อมูลแสดงตำแหน่ง HotSpot รายวันได้จากการการตรวจจับความร้อนจากระบบ MODIS จากดาวเทียม Suomi NPP - VIIRS
Last update dataset : June 15, 2024  
url
แนวสันปันน้ำจากแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ,แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม จาก google earth
Last update dataset : June 15, 2024  
rar pdf xlsx csv
ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนเครือข่ายที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น เพื่อดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในด้านการอนุรักษ์...
Last update dataset : June 15, 2024  
xlsx shp url csv
ผู้ขอใบแทนใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
Last update dataset : June 15, 2024  
xlsx
จำนวนผู้ต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
Last update dataset : June 15, 2024  
xlsx
คู่มือสำหรับการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
Last update dataset : June 15, 2024  
url
ผู้ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์
Last update dataset : June 15, 2024  
xlsx
สถิติการครอบครองงาช้างที่ได้จากช้างที่เป็นสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ ซึ่งเป็นงาช้างที่ได้มาตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 บังคับใช้...
Last update dataset : June 15, 2024  
pdf xlsx csv
สถิติจำนวนผู้ประกอบการกิจการการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ ประเภทร้านค้า (จำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม/ของที่ระลึก) จากฐานข้อมูลส่วนจัดการทรัพยากร
Last update dataset : May 15, 2024  
xlsx csv
ชุดข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ตามภารกิจส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ประกอบด้วยข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยว ข้อมูลเงินรายได้ในอุทยานแห่งชาติ...
Last update dataset : May 15, 2024  
url
ข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้ (CC) ในอุทยานแห่งชาติ จำนวน 10 แห่ง
Last update dataset : May 15, 2024  
xlsx pdf csv
แผนการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน แต่ละปีงบประมาณที่ได้มาจากการวางแผนการตรวจสอบ โดยการประเมินความเสี่ยงของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Last update dataset : May 15, 2024  
pdf
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ แต่ละปงบประมาณ เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีความถูกตอง ครบถวน ตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง...
Last update dataset : May 15, 2024  
pdf xls csv
รายงานข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ รายไตรมาส
Last update dataset : May 15, 2024  
xlsx csv
คู่มือการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ...
Last update dataset : May 15, 2024  
pdf
สถิติการขออนุญาตค้างาช้าง ซึ่งเป็นงาช้างที่ได้จากช้างที่เป็นสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งาน ได้แก่ ประชาชน นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ...
Last update dataset : May 15, 2024  
pdf xlsx csv
เว็บไซต์ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Last update dataset : May 15, 2024  
url