Text Size | A   A   A
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
หน่วยงานระดับกรม
12 datasets found
Order by :
ข้อมูลโครงการวิจัย/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 และจำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณของประเทศ...
Last update dataset : February 27, 2022  
csv
ข้อมูลโครงการวิจัย/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 และจำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณของประเทศ...
Last update dataset : February 27, 2022  
csv
ข้อมูลนักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
Last update dataset : February 27, 2022  
api csv
ข้อมูลโครงการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม จากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
Last update dataset : February 27, 2022  
api csv
ข้อมูลโครงการวิจัย/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 และจำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณของประเทศ...
Last update dataset : February 27, 2022  
csv
ข้อมูลโครงการวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
Last update dataset : February 27, 2022  
api csv
ข้อมูลโครงการวิจัย/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 และจำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณของประเทศ...
Last update dataset : February 27, 2022  
csv
ข้อมูลโครงการวิจัย/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 และจำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณของประเทศ...
Last update dataset : February 27, 2022  
csv
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2561
Last update dataset : February 27, 2022  
api csv
ข้อมูลโครงการวิจัย/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2563 จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ ซึ่งจำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 ประกอบด้วย 1)...
Last update dataset : February 27, 2022  
csv
ข้อมูลโครงการวิจัยด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ จากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
Last update dataset : February 27, 2022  
api csv
ข้อมูลโครงการวิจัย/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 และจำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณของประเทศ...
Last update dataset : February 27, 2022  
csv