Text Size | A   A   A
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน่วยงานระดับกรม
62 datasets found
Order by :
ข้อมูลการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
Last update dataset : July 21, 2022  
xlsx
ข้อมูลการโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลักในระบบเอฟ.เอ็ม. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 36 สถานี (88.0 – 91.5, 93.0 – 103.5 และ 104.5 – 107.0 MHz)
Last update dataset : July 21, 2022  
xlsx
ข้อมูลการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
Last update dataset : July 21, 2022  
xlsx
ที่ตั้งและท้องที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. ภาคและสำนักงาน กสทช. เขต
Last update dataset : July 21, 2022  
xlsx docx zip json
ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
Last update dataset : July 21, 2022  
xlsx csv
ตารางกําหนดคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ประเทศไทย กำหนดให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้
Last update dataset : July 21, 2022  
xlsx
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับการจดทะเบียน (Mobile Subscribers)
Last update dataset : July 21, 2022  
xlsx
จำนวนผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
Last update dataset : July 21, 2022  
xlsx
ข้อมูลจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท ก สำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ที่ผ่านการจดทะเบียนรับรองมาตรฐานมาตรฐาน
Last update dataset : July 21, 2022  
json pdf xlsx
ร่างมติ/ร่างรายงานการประชุม กสทช. ที่ยังไม่ผ่านการรับรอง, มติ/รายงานการประชุม กสทช. ที่ผ่านการรับรองแล้ว
Last update dataset : July 21, 2022  
xlsx
รายรับเฉลี่ยจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่รวมการเชื่อมต่อ (บาท/เลขหมาย/เดือน)
Last update dataset : July 21, 2022  
xlsx
ค่าความนิยมเฉลี่ยของการรับชมโทรทัศน์ (เรตติ้ง) รายเดือนของแต่ละช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
Last update dataset : July 21, 2022  
xlsx
แผนความถี่วิทยุและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย
Last update dataset : July 21, 2022  
json pdf xlsx
ข้อมูลการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม ประกอบด้วย เลขหมายโทรศัพท์แบบประจำที่ เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เลขหมายที่ใข้งานทางเทคนิค เลขหมายที่ใช้งาน IoT และเลขหมายที่ใช้งาน VoIP
Last update dataset : July 21, 2022  
xlsx
ข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรมนาคม
Last update dataset : July 21, 2022  
xlsx
ข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
Last update dataset : July 21, 2022  
xlsx docx json
ข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในระดับต้น กลาง สูง
Last update dataset : July 21, 2022  
xlsx docx json
สัดส่วนการเข้าถึง (การใช้) บริการโทรศัพท์ประจำที่ต่อจำนวนครัวเรือน (ร้อยละ)
Last update dataset : July 21, 2022  
xlsx
สัดส่วนการเข้าถึง (การใช้) บริการโทรศัพท์ประจำที่ต่อจำนวนประชากร (ร้อยละ)
Last update dataset : July 21, 2022  
xlsx
ผลการตรวจวัดระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุคมนาคม ไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด
Last update dataset : July 21, 2022  
docx xlsx json